P
Paget's Disease of Bone
Paget's Disease of Breast
Pancreatitis [2, 3, 4, 5, 6]
Paraplegia

Parasitic Diseases [2, 3]
Parkinson Disease [2]
Peptic Ulcer
Pericarditis [2, 3]
Peripheral Neuropathies
Peritonitis [2]
Pertussis [2]
Pharyngitis
Phenylketonuria
Phobias [2]
Pin Worms
Pituitary Adenoma
Pleural Effusion
Pneumonia [2, 3, 4]
Pneumothorax [2]
Poisoning
Poliomyelitis
Polyarthritis
Polyneuropathies
Porphyria

Portal Hypertension

Postpartum Depression
Postpartum Hemorrhage [2]
Pregnancy bleeding
PIH [2, 3]
Priapism
Proptosis
Prostate Cancer [2, 3]
Proteinuria [2, 3]
Psoriasis [2, 3, 4, 5]
Puerperal Infection
Pulmonary Hypertension
Pulmonary Infarction
Pyelonephritis