T
Tachyarrhythmias
Taenia Infections
Teratoma
Testicular tumours
Tetanus [2, 3, 4, 5, 6]
Thalassemia
Thrombocytopenia [2, 3]
Thrombosis [2, 3]
Thyroid Tumors
Tinnitus [2]
Tonsillitis
Toxoplasmosis [2, 3]
Trachoma
Transplantation
Trauma [2]
Trigeminal neuralgia
Trypanosomiasis

Tuberculosis [2, 3, 4, 5, 6]
Tumors

Turner Syndrome
Typhoid